Gayrimenkul Sektöründe digital düzenleme

Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Resmi sitesinde yayımlanan...

Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelik çerçevesinde gayrimenkul sektöründe daire ve ofis satışlarında digital pazarlama konularında yeni düzenlemeye gidildi.
Bakanlık tarafından, elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yeni yönetmelik ile ilgili daha detaylı bilgiyi aşağıdaki bölümde okuyabilirsiniz…

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere,
b) Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere,
ç) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine,
d) Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere,
uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi,
d) Elektronik iletişim adresi: Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik ortamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adresi,
e) Elektronik iletişim araçları: İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı,
f) Elektronik ortam: Verilerin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve iletilmesinin sağlandığı ortamı,
g) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
h) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
ı) İl müdürü: Ticaret il müdürünü,
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

Kaynak: Emlakdream

TEMFED - TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU Gayrimenkul Sektöründe digital düzenleme TEMFED - TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU,Geçtiğimiz,günlerde,Gümrük,ve,Ticaret,Bakanlığının,Resmi,sitesinde,yayımlanan...,Geçtiğimiz,günlerde,Gümrük,ve,Ticaret,Bakanlığının,Resmi,Gazetede,yayımlanan,yeni,yönetmelik,çerçevesinde,gayrimenkul,sektöründe,daire,ve,ofis,satışlarında,digital,pazarlama,konularında,yeni,düzenlemeye,gidildi,Bakanlık,tarafından,e TEMFED - TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Resmi sitesinde yayımlanan... Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelik çerçevesinde gayrimenkul sektöründe daire ve ofis satışlarında digital pazarlama konularında yeni düzenlemeye gidildi Bakanlık tarafından e